THAM GIA XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 110 KV BẮC NINH – PHÙ CHUẨN

THAM GIA XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 110 KV BẮC NINH - PHÙ CHUẨN

Tên dự án: Tham gia xây dựng Kế hoạch tái định cư dự án Đường dây 110KV Bắc Ninh – Phù Chẩn

Thời gian thực hiện: 2008

Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (World Bank)

Cơ quan điều hành: Tổng công ty điện lực Việt nam

Cơ quan thực hiện: CEFACOM

Mô tả: Nhiệm vụ của tư vấn:

1) Xây dựng kế hoạch tái định cư, bao gồm thực hiện khảo sát kinh tế – xã hội để xác định nhu cầu và đòi hỏi của người bị mất đất và tài sản;

2) Thiết kế các giải pháp giảm tác động nhằm đảm bảo thu nhập cho người bị ảnh hưởng ít nhất bằng với trước khi có dự án, đặc biệt tập trung hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương thông qua chương trình phục hồi thu nhập.