TĂNG CƯỜNG THAY ĐỔI HÀNH VI TRONG CÁC DỰ ÁN NƯỚC VÀ VỆ SINH VÙNG ĐỒNG BẰNG

TĂNG CƯỜNG THAY ĐỔI HÀNH VI TRONG CÁC DỰ ÁN NƯỚC VÀ VỆ SINH VÙNG ĐỒNG BẰNG

Tên dự án: Tăng cường thay đổi hành vi trong vệ sinh cá nhân trong các dự án nước và vệ sinh vùng đồng bằng Sông Hồng
Thời gian thực hiện: 2008 – 2012
Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (World Bank)
Cơ quan điều hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định và Thái Bình
Cơ quan thực hiện: CEFACOM
Mô tả: Nhiệm vụ tư vấn bao gồm thiết kế và thực hiện các hoạt động truyền thông giáo dục về thay đổi hành vi tại cộng đồng nhằm tăng cường thay đổi thói quen trong sử dụng và bảo vệ nước sạch, xây dựng nhà vệ sinh và rửa tay