XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC TRUYỂN THÔNG CHO CÔNG TY CẤP NƯỚC

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC TRUYỂN THÔNG CHO CÔNG TY CẤP NƯỚC

Tên dự án: Xây dựng kế hoạch chiến lược và chiến lược truyền thông cho Công ty Cấp nước Bắc Ninh

Thời gian thực hiện: 12/2007 – 4/2008

Nhà tài trợ: US AID

Cơ quan điều hành: Quỹ Châu Á

Cơ quan thực hiện: CEFACOM

Mô tả: Công việc tư vấn bao gồm phát triển kế hoạch chiến lược và chiến lược lâu dài, xây dựng hướng dẫn cho các dịch vụ khách hàng sao cho phù hợp và được thực hiện bởi các công ty cung cấp nước thuộc Hiệp hội nước sạch và vệ sinh