TRUYỀN THÔNG VÀ HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

TRUYỀN THÔNG VÀ HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

CEFACOM tập trung nỗ lực nâng cao năng lực trong xây dựng tài liệu truyền thông và tổ chức nâng cao nhận thức cho cộng đồng cho các đối tượng.

Ví dụ về đối tác của chúng tôi:

  • Cục Trẻ em – Bộ LĐTB&XH
  • Tổ chức tầm nhìn thế giới (WV)
  • Tổ chức Lao động quốc tế (ILO)
  • Liên minh các Hội Chữ thập đỏ quốc tế