Tag

CEFACOM PHỐI HỢP CÙNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN “CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY SỬ DỤNG ĐIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN SINH KẾ” TẠI HUYỆN MƯỜNG