Lưu trữ CEFACOM PHỐI HỢP CÙNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN "CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY SỬ DỤNG ĐIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN SINH KẾ" TẠI HUYỆN MƯỜNG - Cefacom cho doanh nghiệp 4.0

Tag

CEFACOM PHỐI HỢP CÙNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN “CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY SỬ DỤNG ĐIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN SINH KẾ” TẠI HUYỆN MƯỜNG