PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM

Tên dự án: Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em: Giáo dục về An toàn cá nhân và Những hành vi bảo vệ sự an toàn.
Thời gian thực hiện: 2001 – 2006
Nhà tài trợ: Trung tâm Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em Manila & Chương trình phòngchống lạm dụng tình dục trẻ em Australia
Cơ quan thực hiện: CEFACOM
Mô tả: Trọng tâm của dự án là nâng cao năng lực của những người làm việc trực tiếp với trẻ, ví dụ: nâng cao khả năng tự bảo vệ của trẻ có nguy cơ cao thông qua cung cấp những
chương trình về An toàn cá nhân. Quản lý, nghiên cứu và viết báo cáo về các trường hợp.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply