Nghiên cứu và khảo sát, đánh giá

CEFACOM đã tham gia với tư cách là các nghiên cứu viên trong các đề tài nghiên cứu thuộc các lĩnh vực liên quan đến trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khắn; đánh giá trước và sau các dự án phát triển và viết báo cáo cuối cùng.
Ví dụ về đối tác của chúng tôi:

  • Bộ LĐTB&XH
  • Tổ chức Plan quốc tế
  • Trường đại học John Hopkins
  • Quỹ Toyota

About The Author

Related Posts

Leave a Reply