GIÁO DỤC KỸ NĂNG AN TOÀN CÁ NHÂN CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN ĐƯỜNG PHỐ

GIÁO DỤC KỸ NĂNG AN TOÀN CÁ NHÂN CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN ĐƯỜNG PHỐ

Tên dự án: Giáo dục kỹ năng an toàn cá nhân cho trẻ vị thành niên đường phố.

Thời gian thực hiện: 2002-2003

Nhà tài trợ: Plan Quốc tế Hà nội

Cơ quan thực hiện: CEFACOM

Mô tả: Tập huấn cho cán bộ xã hội của Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em ở cấp độ cơ sở; cung cấp các chương trình đào tạo và tài liệu cho các tập huấn cho trẻ em đường phố.