DỰ ÁN TỔ CHỨC AN TOÀN VỚI TRẺ (CSO)

cso-1

Tổ chức an toàn với trẻ đó là một tổ chức:Cam kết bảo vệ trẻ em; Mọi quyền của trẻ được tôn trọng và trao quyền; Trẻ em được tiếp cận thông tin thân thiện với trẻ nói về các quyền của mình và tìm đến đâu khi cần giúp đỡ; Cán bộ và trẻ em được đào tạo về các hành vi an toàn với trẻ và Chính sách bảo vệ trẻ em.

Với vai trò là thành viên của tổ chức ECPAT  quốc tế tại Việt Nam, CEFACOM là đơn vị thực hiện Dự án thí điểm“ Tổ chức an toàn với trẻ em”. Dự án đã được thực hiện tại Hà Nội, với sự tham gia của  6 tổ chức làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp với trẻ em. Thời gian thực hiện từ 9/2011 – 11/2012.

Mục tiêu của dự án

 1. Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trong nội bộ các tổ chức, đối tác tham gia thực hiện dự án thí điểm
 2. Xem xét tính khả thi của phương pháp thực hiện và rút ra bài học kinh nghiệm nhằm đưa ra khuyến nghị về việc thúc đẩy và thể chế hóa việc xây dựng và thực hiện chính sách bảo vệ trẻ em tại chính các tổ chức làm việc với trẻ em.
 3. Đảm bảo rằng trẻ em không bị xâm hại, bạo lực, bỏ mặc và bóc lột;  và khuyến khích sự tham gia có ý nghĩa của trẻ.

Các hoạt động chính của dự án đó là:

 1. Đào tạo nâng cao năng lực cho các tổ chức về thủ tục và quy trình xây dựng chính sách BVTE
 2. Xây dựng  tài liệu về chính sách BVTE bằng ngôn ngữ thân thiện với trẻ.

Trong quá trình thực hiện dự án, các tổ chức, đối tác tham gia dự án đã nhận thức được sự cần thiết phải xây dựng Chính sách bảo vệ trẻ em của mỗi tổ chức, nó như một công cụ đảm bảo trẻ em của tổ chức được bảo vệ, được an toàn bất cứ lúc nào; đồng thời nó đảm bảo uy tín cũng như sự vững mạnh của tổ chức trong bối cảnh hiện nay, khi mà các nhà tài trợ đang có xu hướng đặt chính sách bảo vệ trẻ em là một tiêu chí tài trợ của họ.

Với sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật của CEFACOM,  6 tổ chức đã xây dựng mới và chỉnh sửa chính sách BVTE của tổ chức mình. Đây là những tổ chức tiên phong  tiến tới xây dựng Một tổ chức An toàn cho trẻ em.

 1. Trung tâm Koto
 2. Trung tâm giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố
 3. Làng trẻ SOS Hà Nội
 4. Trường Trung cấp Kinh tế – Du lịch Hoa Sữa
 5. Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD)
 6. Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED)

Một tờ rơi – Chính sách Bảo vệ trẻ em với ngôn ngữ thân thiện do chính nhóm học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố xây dựng. Tài liệu đã được In mầu đẹp và phân phát các em trong trường.

cso-2

Một số hình ảnh hoạt động của dự án:

cso-3

   Tập huấn về quy trình xây dựng Chính sách bảo vệ trẻ em của các tổ chức

cso-4

Cefacom hỗ trợ các tổ chức xây dựng Chính sách bảo vệ trẻ em 

cso-5

Trẻ em tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Chính sách bảo vệ trẻ em của tổ chức 

About The Author

Related Posts

Leave a Reply