DỰ ÁN TUYÊN TRUYỀN BỆNH PHÒNG TRÁNH TRUYỀN NHIỄM TRONG CỘNG ĐỒNG - Cefacom cho doanh nghiệp 4.0

DỰ ÁN TUYÊN TRUYỀN BỆNH PHÒNG TRÁNH TRUYỀN NHIỄM TRONG CỘNG ĐỒNG

 

Tên dự án: Đánh giá cuối cùng: “Mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho phụ nữ – Chương trình khu vực Châu á – Tổ chức Lao động quốc tế/Nhật Bản”

Thời gian thực hiện: 12/2006 – 2/2007

Nhà tài trợ: ILO Băng Cốc

Cơ quan điều hành: Bộ Lao Động và Thương Binh Xã Hội

Cơ quan thực hiện: CEFACOM

Mô tả: Đánh giá tập trung vào những thành tựu dự án đạt được qua 3 mục tiêu:

1) Trao quyền cho những phụ nữ nông thôn nghèo đói, tính kinh tế thông qua việc thúc đẩy định hướng nghề nghiệp theo giới và kế hoạch xoá đói giảm nghèo dựa vào cộng đồng.

2) Nâng cao năng lực tổ chức liên quan đến các tổ chức chính quyền trong nước và địa phương bằng cách thiết kế điều phối, thực hiện, chính sách giám sát, và chương trình chiến lược phát triển nghề nghiệp và trao quyền dành cho phụ nữ

3) Xác định các khái niệm chính sách và trình bày những chính sách khuyến nghị liên quan tới phát triển và trao quyền cho nghề nghiệp của phụ nữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *